Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Kitab Arab
  • English (UK)
Tafsir ini ditulis oleh dua tokoh pembaharu Islam, yaitu Syekh Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida. Sangat perlu untuk mengetahui cara membedakan pandangan tafsir Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rasyid Rida dalam tafsir tersebut. Untuk membedakan pandangan gurunya dan pandangannya sendiri, Muhammad Rasyid Rida menulis perkataan (وأقول) atau (وأنا أقول) yang bermaksud ‘dan aku berkata’ serta perkataan (وأزيد الآن) yang bermaksud ‘sekarang saya menambahkan sesuatu pandangan.

Nama lengkap Imam Al-Qurthubi adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi. Ia  seorang mufasir (ahli tafsir) yang dilahirkan di Cordova, Andalusia (sekarang bernama Spanyol), tahun 1214. Di sanalah, ia mempelajari bahasa Arab, Syair, Al-Qur'an Al-Karim, Fiqh, Nahwu, Qira'at, Balaghah, Ulumul Qur'an, dan ilmu-ilmu lainnya.

Imam Al-Qurthubi merupakan seorang ulama yang produktif menulis. Karya terbesarnya adalah tafsir Alquran yang berjudul Al-Jami'li Ahkaam Al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan. 

Tafsir Ibnu Katsir, yang merupakan salah satu kitab tafsir al-Qur’an terbaik. Kenapa terbaik? Terbaik dikarenakan di dalamnya Ibnu Katsir tidak mendahulukan logika untuk menafsirkan al-Qur’an, akan tetapi mendahulukan untuk menafsirkan ayat dengan ayat, lalu ayat dengan hadits, lalu ayat dengan tafsiran para sahabat, dan itu adalah metode terbaik untuk menafsirkan al-Qur’an.

Tafsir Ath-Thabari adalah kitab tafsir Al-Qur’an paling lengkap, paling tua, dan paling populer di kalangan ulama dan pencari ilmu. Ditulis oleh Imam Muhammad (Abu Ja’far) bin Jarir ath-Thabari (838 – 923 M), ulama asal Tabaristan (Persia). Karya ini aslinya berjudul Jami al-bayan an ta’wil ay al-Qur’an, namun lebih populer sebagai Tafsir Ath-Thabari.

beberapa Komentar tentang Tafsir Ath-Thabary dari beberapa ulama terkemuka diantaranya adalah :

Ingin berbagai ebook dan Software, Silahkan Download disini  Download Now